"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden". .
 
 

Najaarsactie 2018 ~ sitelees site Verslag pdf

Voorjaarsactie 2018 ~ sitelees site Verslag pdf

Najaarsactie 2017 ~ sitelees site Verslag pdf

Voorjaarsactie 2017 ~ sitelees site Verslag pdf

Najaarsactie 2016 ~ sitelees site Verslag pdf

Voorjaarsactie 2016 ~ lees site Verslag pdf

Najaarsactie 2015 ~ lees site Verslag pdf

Voorjaarsactie 2015 ~ lees site Verslag pdf

Najaarsactie 2014 ~ lees site Verslag pdf

Voorjaarsactie 2014 ~ lees site Verslag pdf

Najaarsactie 2013 ~ lees site Verslag pdf

Voorjaarsactie 2013 ~ brief Brief pdf en lees site Verslag en test Foto's

Najaarsactie 2012 ~ brief Brief pdf

Voorjaarsactie 2012 ~ brief Brief pdf en lees site Verslag en test Foto's

Voorjaarsactie 2011 ~ test Brief pdf en lees test Verslag en test Foto's

Najaarsactie 2011 ~ test Brief pdf

Voorjaarsactie 2010 ~ test Brief pdf en lees test Verslag en test Foto's

Najaarsactie 2010 ~ test Brief pdf

Najaarsactie 2009 ~ test Brief pdf en lees test Verslag en test Foto's

Voorjaarsactie 2009 ~ test Brief pdf en kijk test Foto's


 

Privacyverklaring

In het kader van gewijzigde wetgeving heeft het bestuur van de Stichting Sittard Rosa Lima de volgende privacyverklaring vastgesteld:

De stichting Sittard Rosa Lima respecteert de privacy van haar ( potentiële ) begunstigers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de in haar bezit zijnde persoonsgegevens. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Artikel 1. De verwerking van persoonsgegevens De volgende gegevens hebben wij digitaal vastgelegd: a. NAW-gegevens: Mevr./Dhr.; Voorletters; Familienaam; Adres, Postcode en Woonplaats b.Indien u een donatie aan onze stichting hebt overgemaakt staat uw IBANnummer en schenkingsbedrag, in de overzichten van onze bankrekeningen. c. Wanneer u een periodieke schenkingsovereenkomst met ons hebt afgesloten in verband met fiscale redenen heeft u ons bovendien uw geboortedatum verstrekt.
Artikel 2. Beheer Verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens is het bestuur: − de secretaris voor de NAW-gegevens − de penningmeester voor IBAN, schenkingsbedrag en bankgegevens De gegevens zijn vastgelegd op de thuiscomputer van de betreffende functionaris. Deze computer is alleen toegankelijk via een wachtwoord.
Artikel 3. Doel van de verwerking Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de halfjaarlijkse brief met vermelding van het project waarvoor een inzameling plaatsvindt en informatie over de voortgang van vorige projecten. Bij de voorjaarsbrief wordt ook het verslag van het voorgaande jaar verzonden. Voor de verzending van de halfjaarlijkse brieven wordt het adressenbestand digitaal aangeleverd bij de drukker. Met de drukker is schriftelijk overeengekomen dat dit bestand na eenmalig gebruik voor het drukken van de adresstickers wordt vernietigd.
Artikel 4. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13 lid 2 sub bvan de AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u contact met ons opnemen via: info@sittardrosalima.nl Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek krijgt u een anwoord van ons.
Artikel 5. Bewaartermijn gegevens De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 6. Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 7 Contact oor verzoeken en vragen kunt u zich richten tot : info@sittardrosalima.nl of telefonisch 046 4512270