"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden".
 
 

Van bewogenheid naar continuïteit !

Bij de voorbereiding van de feestelijkheden voor de viering van “Sittard 750 jaar stad” in 1993 ontstond in de kring van kerken en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, vrede en gerechtigheid het idee om de aandacht niet alleen te richten op Sittard als centrum van het universum, maar ook te kijken naar de wereld buiten de grenzen van de stad, de Derde Wereld, waar dagelijks moet worden gevochten voor het blote bestaan. Bij het zoeken naar geschikte projecten om te ondersteunen kwamen de initiatiefnemers uit in Lima, de hoofdstad van Peru.
Al langer bestonden er individuele contacten met pater Jan Brinkhof, werkzaam in de krottenwijk Comas, terwijl in de wijk Puente Piedra de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in het verre verleden de stichters van het Sittardse ziekenhuis actief zijn. Daarnaast is er een historische band tussen Sittard en Lima. De heilige Rosa van Lima is van beide steden stadspatrones. Aan de heilige Rosa wordt in Sittard toegeschreven dat zij de stad van de pest verloste toen de inwoners in 1669 in uiterste nood haar hulp inriepen. En of het nu aan de heilige lag of niet, Sittard werd gered. 
Aldus kreeg het initiatief vorm in de oprichting van de stichting Sittard-Rosa-Lima.

Aanpak in Sittard-Geleen

De werkwijze van de stichting blinkt uit door eenvoud. Twee maal per jaar wordt per brief een beroep gedaan op een uitgebreid adressenbestand van (potentiële) donateurs. De stichting beschouwt dat bestand als haar belangrijkste kapitaal. Het spreekt vanzelf dat een zorgvuldig beheer voorwaarde is voor blijvende effectiviteit.
Om de band van de donateurs met de projecten te bevorderen is een regelmatige informatievoorziening een conditio sine qua non. De voorjaars- en najaarsacties gaan vergezeld van publiciteit in de dagbladen en de regionale huis-aan-huisbladen. Met name Trompetter/Maas- en Mijn stelt ruimhartig haar kolommen beschikbaar. Eenmaal per jaar ontvangen de donateurs een jaarverslag, inclusief de financiële verantwoording.

In 2009 werd samen met een camerateam van L1 Televisie een bezoek aan de projecten gebracht. Het resultaat was een viertal uitzendingen via de provinciale zender, die op hun beurt een fors bedrag aan giften binnen brachten.
Een belangrijke impuls krijgen de acties een maal per drie jaar bij gelegenheid van het verlof van pater Brinkhof in Nederland. Zijn bezoeken aan Sittard-Geleen, spreekbeurten, preken en informele bijeenkomsten trekken telkens veel belangstelling, ook van de pers


Projecten
Het is niet moeilijk in Lima projecten te vinden die steun kunnen gebruiken. Buiten de historische stadskern uit de koloniale tijd en de luxe wijken voor de happy few, strekken zich in diverse schillen de chaotisch en slecht gebouwde stadsdelen uit. De lagere gedeelten tussen de Stille Oceaan en de bergen zijn al lang volgebouwd. De toestroom vanaf het platteland naar werk en de verlokkingen van de stad gaat echter door en de provisorische behuizingen klimmen gestaag over hellingen en bergen, steeds verder de dorre zand- en steenwoestijn in. De agglomeratie Lima telt momenteel naar schatting 10 miljoen inwoners, maar het kunnen er ook meer zijn. Nog dagelijks vestigen nieuwkomers zich aan de randen van de stad, nemen door zogenaamde “invasies” stukken grond in beslag, worden er weer afgegooid maar blijven terugkomen totdat zij tegen de hellingen en op de heuveltoppen weer een stuk geterrasseerd hebben en er hun hut van planken en rietmatten neergezet.

In twee sloppenwijken, Comas en Punete Piedra, werken ‘padre” Jan Brinkhof en de zusters. Hun werk kenmerkt zich door een aanpak om mensen weerbaar te maken en hun zelfredzaamheid te vergroten.
Daarom levert de Stichting Sittard Rosa Lima voornamelijk een bijdrage in de stichtingskosten en niet in de kosten van de exploitatie.
Voor SRL is dat het belangrijkste criterium om een project te ondersteunen.

Partners

In financieel opzicht hanteert het bestuur als uitgangspunt dat opbrengsten van acties maximaal besteed moeten worden aan de projecten. In de praktijk betekent dit dat de inkomsten uit donaties voor vrijwel 100% worden doorgesluisd naar Lima. 
Sittard-Rosa-Lima wordt daartoe in de gelegenheid gesteld door de Vereniging Mondiaal Beleid Sittard-Geleen, die als beleid hanteert dat de kosten die mondiale organisaties maken voor het organiseren van activiteiten, door de VMB kunnen worden vergoed. 
De VMB op haar beurt ontvangt een jaarlijks subsidie van de gemeente Sittard-Geleen.

Regelmatig werkt Sittard-Rosa-Lima samen met landelijke partners. Dit biedt de mogelijkheid de opbrengst van acties te verhogen doordat de landelijke partners een aanvullend subsidie beschikbaar stellen bovenop het lokaal ingezamelde geld. Zo werden diverse projecten met forse aanvullende bedragen gehonoreerd door de Wilde Ganzen. In het jaar 2000 verdubbelde de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, een actie voor de bouw van een districtscentrale van een vrouwenorganisatie in Comas.

Incidenteel leveren ook lokale organisaties een bijdrage aan het werk van de stichting. De Mander, een vereniging die zich volledig richt op de tradities, volkscultuur en folklore van de stad Sittard. staat al enkele jaren een deel van de opbrengst van de collecte tijdens de carnavalsoptocht af; serviceclubs, scholen en de Rabobank ondersteunden de actie Lima 2000.
En met name de gemeente Sittard gaf in de eerste jaren van het bestaan van de stichting een jaarlijkse donatie van 10.000 gulden.

De conclusie mag zijn dat de Stichting Sittard-Rosa-Lima kan rekenen op veel goodwill van de Sittard-Geleense gemeenschap. De projecten in Lima varen er wel bij. De ondersteuning is geen eendagsvlieg gebleken, maar uitgegroeid tot een ontwikkelingsproject waarvan de continuïteit in hoge mate is gegarandeerd

 

  Back To Top  Back to top